Schoolcommissie/ MR/ GMR

Schoolcommissie

 

Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is, zo optimaal mogelijk te laten functioneren.   De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

  • Vertegenwoordiging van de ouders van de school.

 

Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel nabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.

  • Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team.

 

De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend “bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.

  • Adviesorgaan richting bestuur

    Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die haar tijdens de vergadering worden aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt

De schoolcommissie bestaat uit minimaal twee leden die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging behorend tot de afdeling. Een van de leden gekozen door en uit de “afdelingsleden” is tevens lid van de ledenraad van de VCO Midden en Oost-Groningen.

 

De schoolcommissie  vergadert  zes  keer  per  cursusjaar.   De  directeur  van  de  school  woont op uitnodiging de  vergaderingen  van  de schoolcommissie  bij,  evenals  de   personeelsgeleding  van  de  (G)MR.    

Medezeggenschapsraad

 

Het is een wettelijke verplichting dat aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden is. De medezeggenschapsraad komt op voor de belangen van de leerlingen/ouders en personeelsleden. Dat doet ze door in bepaalde gevallen advies te geven aan of overleg te plegen met het schoolbestuur. 
De raad is dus een vertegenwoordiging van twee belangengroepen in de school. In de eerste plaats de leerlingen en omdat op een basisschool de leerlingen nog erg jong zijn, worden ze vertegenwoordigd door de ouders. In de tweede plaats de personeelsleden die werken op school.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De G.M.R. bestaat uit één medezeggenschapsraadslid van elk van de VCO-scholen. De geleding ouders en personeel zijn hierin gelijkelijk vertegenwoordigd.